برای بستن رو ESC کلیک کنید

خرگوش

کی وقتشه خرگوشم رو عقیم کنم؟

بر اساس مطالعه ای که در سال 2022 انجام شده ، خرگوش های ماده در صورتی که تا سن 3 سالگی بدون جفت یا عقیم نشده باشند تا 19 برابر بیشتر در معرض خطرات بیماری های تولید مثلی هستند.